Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Bevægelsespolitik

I Vrå Skoledistrikt skelner vi mellem 3 definitioner af bevægelse:

Sundhedsfremmende bevægelse

  • Der kan være tale om fysisk aktivitet placeret umiddelbart før eller efter læringen, fx idrætstimerne.

Bevægelsesbreaks

  • Powerbreaks/energizers, også kaldet fysisk aktive pauser, et fysisk afbræk i en teoretisk og overvejende stillesiddende dagligdag.

Bevægelse ind i fagene

  • Kropslig forankret læring og en pædagogisk tilgang, hvor kroppen indgår som en aktiv del af læreprocessen (kaldes også ”embodied cognition”). Leg, læring og bevægelse er flettet sammen.

Historisk har der altid været flettet bevægelse ind i den daglige skoledag. Imidlertid er der kommet en særlig opmærksomhed på bevægelse i dagligdagen i forbindelse med folkeskolereformen i 2014. På Vrå Skole har vi fulgt denne udvikling, og der er allerede masser af bevægelse i dagligdagen på begge undervisningssteder.

Skoledistriktets forståelse af loven er, at der som et beregnet gennemsnit hen over hele skoleåret dagligt skal være 45 minutters motion og bevægelse. Idrætstimerne, idrætsdage, temauger, lejrskoler og andre tiltag, hvor der forekommer motion og bevægelse, hører med i gennemsnittet, hvorimod frikvarterer ikke gør. Så vidt muligt tilstræbes det, at der er bevægelse hver dag, både i skole- og SFO-tiden.

Det er distriktets holdning, at den overordnede iscenesættelse foretages som en del af teamsamarbejdet, mens den konkrete udmøntning sker efter det pædagogiske personales professionelle vurdering af, hvornår det giver mening for elevernes trivsel og læring. Der vil derfor ikke finde en egentlig optælling sted, men skolen forpligter sig til løbende at evaluere bevægelsens integration i undervisningen både i lærerteamet og med eleverne.

Der er stort og bredt forskningsmæssigt belæg for, at bevægelse er med til at skabe variation og energi, der fremmer trivsel hos eleverne og dermed understøtter den teoretiske læring i dagligdagen. Begge undervisningssteder er begunstigede af anvendelige og attraktive udenomsarealer og et lokalmiljø med masser af udfoldelsesmuligheder i nærheden af skolen, og skolerne er altid åbne for et samarbejde om motion og bevægelse med lokale aktører uden for skolens regi.
Det er derfor et højt prioriteret anliggende for skolen at integrere bevægelse mest muligt i de daglige læringsaktiviteter, både af sundheds-, trivsels- og læringsmæssige årsager.

Ud over videndeling internt i team på skolerne vil vi benytte os af den nationale videndeling, der er tilgængelig på mange forskellige platforme. Videndelingen er omfattende og kan inspirere både team i den overordnede, fælles planlægning og den enkelte faglærer i sin individuelle tilrettelæggelse. Tilsvarende vil personalet være åbne over for bevægelsesmæssige tiltag fra eleverne og benytte dem, hvis de virker i praksis på hensigtsmæssig vis.

Vrå Skoledistrikts 2 undervisningssteder benytter sig af Facebook som glughul for forældrene til at se ind i dagligdagen, herunder også i de aktiviteter, der indeholder bevægelse.
Der er en forventning om, at forældrene tager ansvaret for at medvirke til den daglige motion og bevægelse ved at lade børnene selv tage til og fra skole, enten det foregår til fods, på cykel eller lignende.