Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Forretningsorden

FORMÅL MED FORRETNINGSORDEN:

Forretningsorden for skolebestyrelsen på Vrå Skole beskriver, hvordan skolebestyrelsens arbejdsgange er tilrettelagt inden for rammerne af styrelsesvedtægterne.
Forretningsorden er fastsat iht. styrelsesvedtægterne § 9

§ 1. Sammensætning af skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen sammensættes på baggrund af antallet af undervisningssteder på den enkelte skole.
Stk. 2. For skoler med to undervisningssteder består skolebestyrelsen af 7 forældre¬repræsentanter, 2 repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige med¬arbejdere, 2 elevrepræsentanter samt op til 2 eksterne repræsentanter for det lokale
erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

§ 2. Valg af forældrerepræsentanter

Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter reglerne i skole-bestyrelsesbekendtgørelsen samt de af byrådet fastsatte regler.

 • Stk. 2. Ved skoler med flere undervisningssteder, skal det ved valg af forældre-repræsentanter sikres, at der vælges mindst én repræsentant fra hvert under-visningssted.
 • Stk. 3. Der vælges maksimalt 8 stedfortrædere. Ved skoler med flere undervis-ningssteder, skal det tilstræbes, at der er mindst 2 stedfortrædere fra hvert under-visningssted. Ved skoler medspecialklasser på mindst 3 klassetrin, skal det tilstræbes, at der er mindst 2 stedfortrædere for specialklasserepræsentanten.

§ 3. Valg af repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere

Repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere til skolebestyrelsen vælges af en valgforsamling, der indkaldes af skoledistriktslederen eller en af vedkommende udpeget faglig leder. Valgbare og stemmeberettigede er med¬arbejdere, der er ansat ved skolen og undergivet skoledistriktslederens kompe-tence. Der vælges 2 repræsentanter samt 2 stedfortrædere.

 • Stk. 2. Kandidatforslag indleveres til skoledistriktslederen inden valgmødet, eller fremsættes på valgmødet.
 • Stk. 3. Valget sker for et skoleår ad gangen og foretages inden bestyrelsens første møde i skoleåret.

§ 4. Valg af elevrepræsentanter

På skoler, hvor der er oprettet elevråd, vælges elevrepræsentanter og deres sted-fortrædere til skolebestyrelsen af det fælles elevråd. På skoler, hvor der ikke er oprettet elevråd, vælges elevrepræsentanter og deres stedfortræder på et valgmøde, som skoledistriktslederen indkalder til.

 • Stk. 2. Såfremt valget finder sted på et valgmøde, indleveres kandidatforslag til skoledistriktslederen inden valgmødet, eller fremsættes på valgmødet.
 • Stk. 3. Valget er for et skoleår ad gangen og foretages inden skolebestyrelsens første møde i skoleåret.
 • Stk. 4. Ved skoler med flere undervisningssteder, skal det ved valg af elevre-præsentanter sikres, at der vælges én elevrepræsentant fra hvert undervisningssted.
 • Stk. 5. Der vælges samme antal stedfortrædere, som der er elevrepræsentanter i bestyrelsen. Ved skoler med flere undervisningssteder, skal det sikres, at der vælges én stedfortræder fra hvert undervisningssted.

§ 5. Valg af eksterne repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger

Repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger vælges på et valgmøde, som skolebestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ved offentlig annoncering. Efter indstilling fra og blandt de fremmødte, udpeger skolebestyrelsen op til 2 eksterne repræsentanter.

 • Stk. 2. Valget er for et skoleår ad gangen og foretages inden skolebestyrelsens første møde i skoleåret.

SKOLEBESTYRELSENS MØDEVIRKSOMHED

§ 6. Stemmeret og valg af formand

Samtlige medlemmer i bestyrelsen har stemmeret, jf. dog stk. 2.

 • Stk. 2. Elevrepræsentanter må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.
 • Stk. 3. På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg. Ved samme procedure vælges en næstformand.
 • Stk. 4. Skoledistriktslederen indkalder til det første møde.

§ 7. Afholdelse af møder

Skolebestyrelsen afholder møde for lukkede døre.

 • Stk. 2. Deltagere ved møderne
  Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Er et medlem forhindret i at deltage i skolebestyrelsesmøderne i en længere periode, skal stedfortræderen indkaldes.
 • Stk. 3. Mødefrekvens
  Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når 1/3 af bestyrelsens medlemmer skriftligt ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. Møde skal afholdes indenfor 3 uger herefter. Formanden fastsætter tid og sted for møderne. Møderne afholdes på skift i Løkken og Vrå. Skolebe-styrelsesmøder afholdes som hovedregel en 1 gang om måneden (ikke juli). Mødedatoer for det kommende skoleår fastlægges senest på det sidste bestyrelsesmøde i indeværende skoleår. I særlige tilfælde kan formand indkalde til ekstraordinære møder. Særlig tilfælde kan være afgivelse.
 • Stk. 4. Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde
  Formanden indkalder til skolebestyrelsesmøde. Formanden fastsætter sammen med distriktslederen dagsordenen for møderne og sender senest 1 uge inden mødet en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal det meddeles formanden. I særlige tilfælde kan formanden indkalde med kortere varsel.

§ 8. Afstemninger og beslutninger

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Medlemmer kan kun deltage i afstemninger, når de er per¬sonligt tilstede.

 • Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
 • Stk. 3. Skolebestyrelsens formand udarbejder til hvert møde en dagsorden. Der ud-arbejdes efter hvert møde et referat. Forhandlingsreferatet godkendes af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Efter behandling af hvert punkt læses beslut¬ningen op til godkendelse.
 • Stk. 4. Skoledistriktslederen varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret Øvrige faglige ledere kan deltage efter skoledistriktslederens beslutning med henblik på at belyse et punkt på dagsordenen. Skoledistriktslederen vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningernes legalitet kunne tilføje forhandlingsreferatet sin opfattelse.

§ 9. Beføjelser Skolebestyrelsens beføjelser

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed indenfor de mål og rammer, der er fastsat i Folkeskoleloven og af Byrådet. Byrådet delegerer sine beføjelser jf. lovens § 40 til skolebestyrelserne. Rammerne for bestyrelsernes kompetence fremgår af bilaget til denne vedtægt.

 • Stk. 2. Børne- og Undervisningsudvalget fastsætter skolepolitiske målsætninger, der sikrer, at folkeskolerne i Hjørring Kommune på et fælles grundlag giver eleverne mulighed for udvikling og læring. Skolebestyrelsen fastsætter i overensstemmelse hermed principper for skolens virksomhed jf. lovens § 44.
 • Stk. 3. Skolebestyrelsen har mulighed for at nedsætte ad hoc udvalg, der kan komme med forslag til behandling i skolebestyrelsen.
 • Stk.4. Skolebestyrelsen godkender skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastlagt af Byrådet, eller det niveau Byrådet delegerer til. Skolebestyrelsen forholder sig endvidere til skolens planlagte udnyttelse af frihedsgraderne i de gældende bevillingsregler for området.
 • Stk. 5. Skolebestyrelsen medvirker ved ansættelsen af ledere og pædagogisk pers-onale i overensstemmelse med folkeskolelovens og dagtilbudslovens bestem-melser og de af byrådet fastsatte retningslinjer.

§ 10. Forretningsorden

Bestyrelsen beslutter sin egen forretningsorden. Dog skal der i forretningsordenen optages bestemmelser, der sikrer kontakten mellem bestyrelsen og de enkelte undervisningssteder. Bestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden. Forretningsordenen evalueres minimum 2 gange i hver skolebestyrelsesperiode.

Dokumenter

Forretningsorden Vrå.pdf

Shape Created with Sketch.