Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Værdigrundlag - Oasen

Oasen

- Et særligt tilrettelagt skoletilbud på Vrå Skole

Overordnet grundlag

Oasen er et særligt tilrettelagt skoletilbud for elever på Vrå Skole. Oasen er et lille skolefællesskab for børn med særlige behov og udfordringer.

Oasen er etableret ud fra devisen:

”Alle børn er unikke og skal gives mulighed for et skoletilbud, hvor de kan trives og udvikles i deres kendte nærmiljø og fællesskaber.”

Vrå Skole arbejder målrettet efter en høj inklusionsgrad for alle børn i skolen. Vi ønsker at fastholde de fleste børn i deres nærmiljø med de muligheder for tilknytning og fællesskab, nærmiljøet byder. Vi ønsker derfor også, at alle børn på Vrå Skole har del i et fællesskab. Derfor er Oasens elever i så høj grad som muligt tilknyttet elevens stamklasse.

Vrå Skole har en pædagogisk tilgang funderet i et systemisk, helhedsorienteret børnesyn med udgangspunkt i ICDP*. I Oasen arbejdes der således ud fra et helhedssyn på barnet med en individuel pædagogisk undervisnings- og udviklingsplan. Det betyder, at det pædagogiske personale tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogik med en didaktik præget af forudsigelighed, struktur og tydelighed.

På Vrå Skole er relationen bærende for det pædagogiske og undervisningsmæssige fællesskab. Relationen har i Oasen en særlig betydning, hvor børnene har en særlig sårbarhed og udfordring.

I Oasen arbejder vi for, at det enkelte barn skal opleve sig set, hørt og forstået i et inkluderende fællesskab og med et klart fokus på relationen barn-voksen. Det gør vi gennem en særlig struktureret og tilrettelagt skoledag, hvor der skabes plads i fællesskabet med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, potentialer og behov. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes personlige, emotionelle og sociale forhold og skaber et læringsmiljø, hvor den enkelte kan udfolde og udvikle sig personligt, socialt og fagligt, og blive så dygtig, som han eller hun kan.

Målgruppen for vores særlige tilrettelagte skoletilbud, er børn som ellers visiteres til tilbud i Hjørringskolen. Grunden til at vi vælger at tilbyde netop disse børn et tilbud på Vrå skole er, i en tro på, at disse børn ved hjælp af en skolestart med ekstra voksne ressourcer, og en fortsat tilknytning til stamklassen og nærområdet, vil være i stand til på sigt at indgå fuldt ud i stamklasse, med ingen eller minimal støtte.

Skolen som dannelses- og uddannelsesmiljø

Det er vigtigt for Vrå Skole at spille en central rolle som dannelses- og uddannelsesmiljø for børn i Vrå Skoles skoledistrikt. Vrå Skole har derfor en betydende rolle og funktion for alle børn, der går på skolen. Det er Vrå Skoles intention at være en del af lokalsamfundet og benytte lokalsamfundet og nærmiljøet i og omkring skolen. I den kontekst skal Oasen ses.

Børnene i Oasen har en tilknytning til fællesskaber i det nære miljø i lokalsamfundet, og skolen kan pædagogisk være med til at konsolidere disse og/eller skabe nye tilknytninger. Barnet kan være en del af det lokale foreningsliv sammen med alderssvarende børn, som de kender fra skolen.

Barnet kan knytte relationer mellem skole/SFO, fritid og hjemmeliv. Det er skolens intention og mål i samarbejde med forældrene, at barnet i sin udviklingsproces kan se sig inkluderet og tilknyttet en variation af fællesskaber i skolen og i lokalmiljøet.

Der arbejdes ud fra NUZO, barnets nærmeste udviklingszone, med hensyntagen til barnets behov og potentialer. Barnets tryghed skabes i det nære miljø og med de nære relationer i Oasen, herfra udvides og udvikles barnets horisont. I dette perspektiv skal tilknytningen til stamklassen ses, som den næste udviklingszone. Primærpersonalet i Oasen og klasselæreren i stamklassen har en fælles forpligtelse på til stadighed at udforske de pædagogiske muligheder, for at det enkelte barns tilknytning til stamklassen i både faglige og sociale læringsmiljøer lykkes.

Herunder er det vigtigt at være undersøgende på de arenaer, hvor barnet lykkes med at være inkluderet i fællesskabet og anvende disse observationer som en løftestang for vores pædagogiske arbejde.

Organisering

Oasen følger skolens mødetider og ringetider, og børnene i Oasen kan på lige fod med alle andre børn tilknyttes skolens SFO-tilbud.

Oasen har sin placering så tæt på sin stamklasse som muligt. Den fysiske ramme skabes i tæt tilknytning til de behov, de enkelte børn i Oasen har. Det er centralt, at der i placeringen af den fysiske ramme, skabes mulighed for kontakt til andre nære fællesskaber. Oasen vil i den udstrækning, det er muligt og i hensyn til den enkelte elevgruppe, benytte skolens øvrige lokaler og faciliteter både ude og inde.

Oasens børn vil i videst muligt omfang holde frikvarter sammen med den gruppe af børn, de aldersmæssigt er knyttet til.

Oasens skolefællesskab kan være sammensat af børn fra forskellige stamhold. Det fælles for børnene vil være, at de alle har behov for det lille, nære, overskuelige skolemiljø, hvor der maksimalt kan tages hensyn og udgangspunkt i den enkeltes behov og potentialer.

Samarbejde

Det pædagogiske personale

Det pædagogiske personale tilknyttet Oasen er Vrå Skoles pædagogiske personale og indgår i samarbejdsrelationer i institutionen på lige fod med det øvrige personale. Der er for personalet i Oasen et særligt fokus på samarbejdsrelationen med klasselæreren på det enkelte barns stamhold.

Til Oasen kan der være tilknyttet personale med lærerfaglig og/eller pædagogfaglig kompetence afhængig af opgavens karakter.

På hele skolen arbejder alle ud fra det fælles børnesyn med ICDP som en inkorporeret del af hverdagen. Personalet i Oasen har et særligt fokus på og viden om specialpædagogik og inklusion. I skolehverdagen er der et stærkt samarbejde og sparringsmiljø omkring Oasen. Der er ligeledes et tæt samarbejde med skolens inklusionsvejleder, læsevejleder og øvrige vejledere, samt med PPR, familieafdelingen og sundhedsplejersken.

For samarbejdet med lærerne i barnets stamklasse gælder, at der er et tæt samarbejde omkring det faglige og fokus på muligheder for at etablere sociale kontakter. Der er en forpligtelse til at skabe rammerne for en inklusionsgrad, som er passende for eleven.

Det pædagogiske personale i Oasen har et højt ambitionsniveau for hvert barn og tror på, at det enkelte barn har noget at bidrage med og kan udvikle sig positivt. Personalet vil have en nuanceret indsigt i barnets vanskeligheder, men tager udgangspunkt i barnets ressourcer og potentialer med øje for de små og store succeser. Personalet vil i sprog og handling være de tydelige voksne og rollemodeller, som i sprog og handling viser barnet vejen.

Der vil være et udvidet forældresamarbejde i Oasen.

Det udvidede forældresamarbejde

Hvis vi på Vrå Skole skal give vores børn i Oasen optimale udviklingsbetingelser, er forældresamarbejdet en helt essentiel del af dette arbejde.

Vi forventer på Vrå Skole, at forældre til et barn, der benytter vores tilbud i Oasen, involverer sig positivt i barnets skoledag, bl.a. ved at være opbakkende i forhold til skolen og skolens personale.

Som forældre til et barn i Oasen, vil man opleve det udvidede forældresamarbejde som en kontinuerlig dialog mellem skole og hjem, da vi mener, det er vigtigt, at dialogen foregår mellem de voksne og ikke igennem barnet. Her vil vi eksempelvis bruge Aula og personlig/telefonisk kontakt. Herudover indkaldes der til kvartalsvise forældresamtaler med henblik på udarbejdelse af handleplaner/udvidet elevplan.

Forældre ses som en meget vigtig del af barnets udvikling på alle områder, og det er derfor vigtigt for os som skole, at de pædagogiske handlinger, vi iværksætter, er koordineret med hjemmet. Forældrenes input er uundværlige for os som personale, fordi vi vurderer, at samarbejdet mellem skole og forældre er et kardinalpunkt i arbejdet med barnet og barnets mulighed for optimal udvikling.

Samarbejdsnetværk/vejledere

Der er tilknyttet vejledere under samme forudsætning som på almenområdet. 

Der tilknyttes eksterne samarbejdspartnere i forhold til de individuelle behov. PPR har en central plads i samarbejdet. Familieafdelingen og sundhedsplejen involveres ved behov og i aktuelle sager. Øvrige eksterne samarbejdspartnere tilknyttes efter behov.

Mødevirksomhed

Det primære personale i elevens stamklasse holder klasseteammøde en gang om ugen.

Der udarbejdes handleplan/udvidet elevplan 4 gange om året. Planen udarbejdes af primærpersonalet i Oasen, klasselæreren, forældre og leder.

Der afholdes løbende statusmøder med deltagelse af primærteam, inklusionsvejleder, relevante eksterne parter (f.eks. PPR, Familieafdelingen, sundhedsplejen), forældre og leder.

Undervisning/Læringsmiljø

I Oasen vil der være mulighed for, at jeres barn bliver tilbudt en undervisning, der er tilrettelagt efter barnets behov, da det for nogle børn kan det være udfordrende at indgå i almenskolens skematisk opbyggede skoledag, hvor lektioner og frikvarter ligger relativt fast.

Vi er opmærksomme på, at alle børn har deres egen unikke måde, hvorpå barnet lærer bedst, og hvis ikke det passer ind i 45 minutters moduler og faste frikvarterer, så er en anderledes strukturering af skoledagen, et af de ”håndtag” vi kan skrue på.

Læringsmiljøet i Oasen, vil naturligvis også være tage udgangspunkt i de enkelte elevers forudsætninger for at lære, så Oasen skaber rum for ”fælles” læring, men også giver plads til individuel og differentieret undervisning, med udgangspunkt i den enkelte elevs læringsmål.

En del af vores læringsmiljø i indskolingen, er vores SFO. SFO´en arbejder primært med børnenes sociale udvikling, og prioriterer højt at gøre børnene på Vrå Skole relationskompetente.
Børnene i Oasen vil i videst muligt omfang, indgå i almen SFO’en, ligesom de øvrige børn fra 0-3 kl. SFO´en har en åbningstid fra kl 06.00 om morgenen til kl. 17.00 om eftermiddagen, dog kl 16.00 om fredagen.

I SFO´en har vi en pædagogisk medarbejder fra Oasen, som også indgår i overgangen fra Oasen til SFO indtil kl. 15 hver dag.

ICDP

ICDP er en relations- og ressourceorienteret pædagogisk tilgang.

ICDP arbejder med at etablere relationer mellem barnet og den voksne.

Der fokuseres på at se styrkerne hos det enkelte barn, i stedet for at se på fejl og mangler. 

Børns læring og udvikling kan ses som en funktion eller resultat af det samspil som det indgår i med sine omgivelser, voksne og børn. Relationen er altid den voksnes ansvar.

Der er fokus på guidning af barnet og sige hvad barnet skal gøre frem for hvad det ikke skal gøre. 

I ICDP er barnet aldrig et problem, men et barn med udfordringer. Programmet er simpelt og nemt at tilgå, og baserer sig på de 8 samspilstemaer og de 3 dialoger.

Disse dialoger og samspilstemaer kan findes på Vrå skole hjemmeside.